Beste klant,U kan momenteel niet meer bestellen via de webshop. Gelieve uw bestelling per mail door te sturen naar info@koopeenplant.be.Met vriendelijke groeten,Het koopeenplant.be team  

  Algemene Verkoopsvoorwaarden

   

  1. Identificatie van de verkoper

  Naam ondernemer: Green Online VOF

  Maatschappelijke zetel: Molenakker 3, 9260 Schellebelle

  Afhaalpunt goederen: Kwatrechtsteenweg 91, 9230 Wetteren

  Telefoonnummer: 0488/94.40.47

  Email: info@koopeenplant.be

  Btw-nummer: 0848.659.433

  RPR Dendermonde

   

  2. Algemene voorwaarden/toepasselijkheid

  2.1 De e-commerce website van Green Online, een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, BTW BE 0848.659.433, RPR Dendermonde  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (klant). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Green Online VOF houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Green Online VOF aanvaard zijn.

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod en diensten van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en verkoper.

  2.2 De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst.

   

  3. Het aanbod

  3.1 De verkoper biedt in de online catalogus een zo duidelijk mogelijke omschrijving aan van het product. Deze moet de koper toelaten om een beoordeling te maken van het product. De foto’s geven een indruk van hoe een bepaalde product eruit zien. De weergegeven foto's zijn, door gewijzigde groeiomstandigheden of afhankelijk van het seizoen, niet altijd een 100% waarheidsgetrouwe weergave van het product.

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Green Online VOF niet.

  Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  3.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Green Online VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt dit zo snel mogelijk op de internetsite vermeld. Mocht de koper intussen de goederen reeds besteld hebben, zal contact opgenomen worden met de klant. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen. Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper of verkoper. De klant kan ook opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval wordt het betaalde product teruggestort.

  3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden gebeurt, wordt dit in het aanbod vermeld. De klant dient rekening te houden met deze specifieke voorwaarden.

   

  4. Overeenkomst – online aankopen

  4.1 Het verkoopcontract komt tot stand bij de laatste stap van de bestelprocedure. Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer de koper de bestelling volledig betaald heeft. Indien er slechts een voorschot betaald werd, worden de goederen pas eigendom van de koper wanneer deze volledig betaald zijn. De verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. U wordt hiervan via email op de hoogte gebracht.

  4.2 De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarden van aanvaarding door Green Online VOF.

   

  5. Prijzen

  5.1 De prijzen van het aanbod zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn steeds vanaf afhaalpunt. De prijzen zijn dus exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld.

  5.2 De prijzen voor de leveringen zijn voor leveringen in Vlaanderen.

  5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur vermeld bij de specifieke aanbieding.

  5.4 Verzendingskosten van het product zijn apart op de internetsite vermeld.

  5.5. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

   

  6. Levering/afhaling/verzending en tijdstippen

  6.1 De klant kan aanduiden tijdens de bestelprocedure of de goederen afgehaald zullen worden of mogen geleverd worden. De verkoper zal in een email of telefonisch de klant op de hoogte brengen wanneer de goederen geleverd zullen worden. De koper dient steeds aanwezig te zijn om de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Bij de levering moet de koper de bijhorende leveringsbon aftekenen voor ontvangst.

  6.2. Het afhaalpunt is gesitueerd op het adres Kwatrechtsteenweg 91 te 9230 Wetteren. De goederen kunnen afgehaald worden op zaterdag tussen 9u en 17u of op een ander overeengekomen tijdstip.

  6.3 Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Vlaanderen.

  6.4 De levering gebeurt door eigen vervoer of externe vervoerders.

  6.5 Indien de klant verkiest om de goederen te laten leveren in Vlaanderen, wordt er een bijkomend bedrag van 29.50 Euro aangerekend dat vermeld is op de bestelling. Bestellingen vanaf 150 Euro worden gratis geleverd in Vlaanderen.

  6.6. Bij levering door de verkoper is de schade opgelopen aan de goederen tijdens het transport de aansprakelijkheid van de verkoper. Bij afhaling door koper is de verkoper niet verantwoordelijk voor de schade van de goederen veroorzaakt door het transport. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk gemeld worden aan Green Online VOF.

  6.7  In het geval dat de klant verkiest om een extern bedrijf in te schakelen voor het transport zijn alle kosten voor rekening van de klant. In dit geval kan de verkoper geen aansprakelijkheid nemen voor kwaliteitsverlies door het transport.

  6.8 De ter beschikking stelling van de producten zal gebeuren na betaling van de producten.

  6.9 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Uitzonderingen worden vermeld bij de beschrijving van het product.

   

  7. Betaling – sancties voor niet betaling

  7.1 De betaling van de producten kan op verschillende manieren (via kredietkaart, via bankkaart, via overschrijving, via ecocheques, … gebeuren. Deze staan op de website (tijdens de bestelprocedure) vermeld.

  7.2 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Green Online VOF beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


  Onverminderd het voorgaande behoudt Green Online VOF zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

   

  8. Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Green Online VOF.

  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Green Online VOF te wijzigen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

   

  9. Ruilen en herroepingsrecht

  9.1 De consument het recht aan de onderneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Green Online VOF (molenakker 3, 9260 Schellebelle, info@koopeenplant.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage1 onderaan dit document) maar is hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Green Online VOF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Green Online VOF (molenakker 3, 9260 Schellebelle). De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten voor het terugzenden van goederen die niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden (grote planten en struiken, etc.) worden geraamd op gemiddeld €29.50. 

  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Green Online VOF zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Green Online VOF alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Green Online VOF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Green Online VOF wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat welk tijdstip eerst valt

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Green Online geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

  Green Online VOF betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  9.2 Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.  

  9.3 De koper is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeuring te (laten) inspecteren. Indien er gebreken zijn, moet de klant de verkoper hiervan schriftelijk en zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Onverminderd de wetgeving worden klachten in verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd behandelen en verder in de volgende gevallen:

  a) Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder inbegrepen plantmethodes, sproeimethodes, etc. die niet met toestemming van de verkoper zijn verricht;

  b) Indien de koper niet kan bewijzen dat hij het product bij Green online VOF heeft gekocht;

  c) Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

  d) Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

  e) Indien de beschadiging is ontstaan door transport dat niet door de verkoper werd uitgevoerd.

   

  10. Klachten/geschillen

  10.1 Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden. De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0488/94.40.47, via email info@koopeenplant.be of per post op het volgende adres: Molenakker 3, 9260 Schellebelle.

  10.2 De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst beantwoord.

  Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

   

  11. Privacy

  11.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, Green Online VOF, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  11.2 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

  11.3 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GREEN ONLINE VOF (Molenakker 3, 9260 Schellebelle, info@koopeenplant.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

  11.4 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  11.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord tijdens de bestelprocedure. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Green Online VOF heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  11.6 Green Online VOF houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  11.7 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@koopeenplant.be.

   

  12. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Green Online VOF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

   

  13. Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Green Online VOF. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

  Green Online VOF kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

   

  14. Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

   

  15. Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Green Online VOF klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Green Online VOF.

  Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Green Online VOF zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

   

  16. UNIZO e-commerce label

  Green Online VOF heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via: https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf

   

  17. ''Online Dispute resolution''

  De Klant die producten of diensten online heeft gekocht kan voor klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures terecht op het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

   

  Bijlage 1: formulier voor herroeping

   

  Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

   

  Aan Green Online VOF (Molenakker 3, 9260 Schellebelle – info@koopeenplant.be) :

   

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

   

   

   

   

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

   

  Naam/Namen consument(en) :

  Adres consument(en) :

   

   

  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

  Datum :

   

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.